Onze school
Algemeen

“De Blauwe Aventurijn in het kort”

De Blauwe Aventurijn is een echte buurt school in de wijk Hoograven. Iedereen is welkom. De veelzijdigheid van de wijk is duidelijk zichtbaar in de leerlingen van de school. De sfeer op school is ontspannen, de leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen elkaar.

De Blauwe Aventurijn heeft ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. Ons gebouw heeft naast de groepslokalen een speellokaal voor de kleuters, een multifunctionele hal voor vieringen, maandsluitingen en schoolbibliotheek. Tussen de lokalen zijn doeruimtes waarin kinderen zelfstandig of in groepjes kunnen werken, een ouderlokaal en een gymzaal voor de kleuters. Er zijn twee speelpleinen buiten met speltoestellen, een kunstgrasveldje en een eigen moestuin. Groep 3 t/m 8 maakt gebruik van de gymzaal naast onze school. BSO Ludens heeft in ons gebouw haar locatie Eigenwijs.

Bekijk hieronder ons jaarplan of lees hier verder over onze visie.

Bekijk hier ons jaarplan

Visie van de Blauwe Aventurijn

In onze samenleving wordt er al op jonge leeftijd verwacht dat kinderen flexibel kunnen omgaan met veranderingen en een bepaalde mate van zelfstandigheid beheersen. Om snel te kunnen schakelen is het belangrijk dat kinderen kunnen reflecteren en eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij hierin essentieel. Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen en je verantwoordelijk voelen voor een ander en je omgeving. Ons team vindt het belangrijk dat kinderen hierin begeleiding krijgen. Wij willen kinderen stapsgewijs leren hoe je leert (bewust) leren, welke aanpak bij jou past en welke doelen je wilt behalen binnen jouw eigen ontwikkeling. Hoe we dit doen, is samen te vatten met de drie kernwoorden: samen-onderzoeken-schitteren.

Samen

Ons team heeft vertrouwen in ieder kind, in elkaar en in zichzelf. Wij dragen uit dat ieder kind uniek is en een waardevolle bijdrage heeft binnen de groep en de school.

We leren de kinderen samenwerken en zo ontdekken zij dat ze elkaar nodig hebben om tot een leerresultaat te komen.

Wij staan voor de veiligheid van ieder kind. Zonder veiligheid kom je niet toe aan zelfontplooiing (leren). Wij zijn een Vreedzame School. Kinderen leren zichzelf kennen, om te gaan met conflicten en om te gaan met verschillen.

Onderzoeken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen lef tonen. Het lef hebben dingen in twijfel te trekken, het lef hebben om vragen te stellen, het lef hebben zich kwetsbaar op te stellen en uiteindelijk het lef hebben zich te durven afvragen waarmee zij zich in de wereld willen verbinden.

Wij stimuleren kinderen daarom creatief te denken en met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de dimensies van de 21st century skills.

Schitteren

Ons team is trots op onze kinderen. We helpen de kinderen te ontdekken waar zij trots op zijn. Trots op zichzelf, maar ook trots op de ander.

Wij bieden ieder kind de kans te schitteren binnen zijn talent. Schitteren zit niet alleen in de grote processen of resultaten, het zit in de kleine dingen die voor ieder kind een persoonlijke vooruitgang betekent. Schittermomenten creëren wij voor individuele kinderen, voor de groepen en voor de hele school. Schitteren kan dus op elk moment en binnen alle gebieden.Identiteit

De Blauwe Aventurijn is een protestants christelijke school. In de loop van de jaren is de school gegroeid naar het model van een ontmoetingsschool. We werken vanuit Christelijke waarden en normen. Omdat er op onze school kinderen uit veel verschillende culturen en achtergronden zitten, behandelen we levensbeschouwelijke onderwerpen thematisch en betrekken we andere religies en culturen erbij. We ontmoeten elkaar vanuit het respect voor elkaars mening en overtuiging.

Het zijn en mogen zijn wie je bent vind je niet alleen terug in onze Christelijke normen en waarden, maar is verweven in alles wat wij doen. Op onze school hebben we oog en hart voor de diversiteit van de kinderen op het gebied van leren, sociaal- emotionele vaardigheden, culturele en religieuze achtergronden.

Benieuwd hoe de leerlingen schitteren? Lees hier verder.Schitteren

“Een school waar kinderen leren schitteren”
Dit is niet voor niets het motto van onze school. De vraag ‘wat hebben de leerlingen nu nodig om in de toekomst te kunnen schitteren?’ staat steeds centraal. Daarom gebruiken we moderne middelen in ons onderwijs.
Daarnaast vinden we dat kinderen niet alleen hoeven te schitteren in taal, lezen en rekenen, maar stimuleren we ze om al hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zo hebben we een uitgebreid aanbod aan Cultuureducatie op onze school. Als kapstok voor deze activiteiten gebruiken we de kernwoorden ‘Samen, Onderzoeken en Schitteren’. Aangezien deze kernwoorden ook ons reguliere onderwijsaanbod kenmerkt, worden cultuuractiviteiten regelmatig geïntegreerd in de rest van ons onderwijs.

Bekijk hier ons aanbod aan cultuuractiviteiten

5 jaar Blauwe Aventurijn

Op 11 november 2016 bestond onze school 5 jaar. Op deze dag vierden wij ons lustrum. Dit deden wij met voorstellingen en een lichtjestocht door de wijk.

Een impressie van ons lustrum

Blauwe Aventurijn – De Ruimte

Een mooi voorbeeld waarin leerlingen schitteren. Schoolbreed hadden we het thema ‘ruimte’. Alles wat zij hebben geleerd ziet u terug in ons filmpje. Bekijk hieronder de ruimte video of lees hier verder over onze leerlingenzorg.

Bekijk op YoutubeLeerlingenzorg

“Elk kind leren schitteren!”

Om elk kind te laten schitteren is het belangrijk om goed in de gaten te hebben wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. De verschillen in onderwijsbehoeften houden wij goed in de gaten. Door met ouders en leerlingen hierover te praten krijgen we meer zicht op hoe het kind het beste leert. Deze inzichten koppelen we aan de resultaten en maken we een plan van aanpak voor elk kind.

Als een kind speciale zorg nodig heeft, gaat dit altijd in samenspraak met onze intern begeleider. Dit is een leerkracht met specialistische kennis over de onderwijskundige hulp aan kinderen en de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten. Het gaat dan voornamelijk om kinderen met gedrag-, leer- of sociaal emotionele problemen. Ook hebben we speciale aandacht voor kinderen met dyslexie en een aanpak voor meerbegaafde leerlingen.

Uitgebreide informatie over zorg in onze school kunt u ook lezen in onze schoolgids. Of lees hier verder over hoe de Blauwe Aventurijn een vreedzame school is.

Download hier onze schoolgidsVreedzame school

“Een vreedzame school waar je echt jezelf kunt zijn”

De Blauwe Aventurijn wil een veilige omgeving zijn, zowel fysiek als sociaal, om leerlingen te laten groeien. We gebruiken daarom het Vreedzame School programma, waarin we kinderen leren omgaan met verschillen, luisteren naar elkaar en samen zoeken naar oplossingen. Het programma stimuleert dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede sfeer op school.

Ook is er aandacht voor actief burgerschap. In elk leerjaar wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden aan de hand van de volgende thema’s: onze klas, conflicten, communicatie, gevoelens, mediatie, anders en toch samen.
In de wijk Hoograven wordt dit programma ook uitgebreid naar een ‘Vreedzame Wijk’.


De mediatoren

Mediatoren zijn leerlingen van de hoogste groepen die –na een speciale training- tijdens pauzes bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Ze leren hiermee conflicten op een goede manier op te lossen. Ook heel handig voor situaties na schooltijd of op het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over het Vreedzame School programma is te vinden op de site van de vreedzame school. Of lees meer over onze resultaten.
Resultaten

“Elk kind is uniek”

Vanzelfsprekend houden wij de resultaten van de kinderen goed in de gaten. Op individueel niveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Enkele malen per jaar zitten wij met het hele team bij elkaar om de resultaten te analyseren, conclusies te trekken en indien nodig actie te ondernemen.

Wat wij echter het allerbelangrijkste vinden is de ontwikkeling van het kind. We kijken vooral of een kind vooruit is gegaan. Ook hierbij kijken we niet alleen naar de kernvakken als taal, lezen en rekenen, maar ook naar sociaal emotionele vorming, creativiteit, samenwerken, etcetera.

Een kind is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces. Wij betrekken kinderen dan ook continu bij de eigen ontwikkeling. Er wordt concreet gevraagd of het lesdoel begrepen is en er wordt gedurende de lessen feedback gegeven door de leerkracht maar ook door klasgenoten. Vanaf groep 4 zijn de leerlingen aanwezig bij het rapportgesprek. We leren ze kritisch en ambitieus mee te denken over hun eigen ontwikkeling.

Iedereen kan schitteren, op welke manier dan ook. Dat is wat wij belangrijk vinden om onze leerlingen te leren. Met als belangrijkste eindresultaat: vol trots en zelfvertrouwen naar voortgezet onderwijs dat bij jou past.

Kijk voor onze Cito-eindresultaten in onze schoolgids of op de site van scholen op de kaart.

Download hier onze schoolgids