Image

Onze leerjaren

Image

Wat leren de kinderen in elk leerjaar?

In elk leerjaar leren de kinderen nieuwe vaardigheden. U kunt hier lezen wat er in elk leerjaar wordt aangeboden. Per leerjaar beschrijven we de basisstof. Natuurlijk is elk kind uniek en dat is ook de manier waarop wij naar kinderen kijken. Als een kind meer aan kan, bieden wij een plusroute aan zodat hij/zij uitdaging krijgt op het gebied van ‘anders denken’. Heeft een kind meer ondersteuning nodig omdat het leerjaar te lastig is, dan bieden wij extra ondersteuning in de klas.

Bij meer vragen hierover, kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Of u kunt contact opnemen met onze directie.


Bekijk de contactmogelijkheden
Image

Groep 1 & 2

Wennen aan school

Op de Blauwe Aventurijn zijn er 3 heterogene groepen, dit betekent dat de groepen 1 en 2 gecombineerd zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen van elkaar leren. In de leeftijd van 4 tot 6 jaar leren kinderen veel door imiteren. Oudere kinderen kunnen de jongsten goed helpen en voelen zich verantwoordelijk.

Wanneer de schooldeuren open gaan starten de kleuters de ochtend met een inloop van 10 minuten waarin de ouders samen met hun kind een boekje lezen of de gemaakte werkjes bekijken. Zo zorgen we voor een rustige overgang van huis naar school en kunnen de kinderen er aan wennen dat ze weer op school zijn. Als de ouders weg gaan, beginnen we in de kring. We heten elkaar welkom, zingen liedjes, lezen gezamenlijk een boek, doen we taal- en rekenspelletjes of vertellen de kinderen wat ze allemaal hebben beleefd.

Het onderwijs in de kleutergroepen is thematisch ingedeeld en gericht op leren door spelen, zowel binnen als buiten. In al onze groepen, dus ook bij de kleuters, staan enkele computers of laptops. Hierop staan educatieve programma’s waarmee kinderen op hun eigen tempo kunnen oefenen.

Image

Groep 3

Leren, lezen en rekenen

In groep 3 zie je kinderen elke dag groeien, want wat is het leuk om te leren lezen. We gebruiken de methode "Veilig Leren Lezen" en werken gedurende het hele jaar rondom de thema’s die deze methode aangeeft. Al gauw kunnen de leerlingen korte woordjes als doos, roos en vis lezen en voor je het weet lezen ze hun eerste boekje. Voor de leerlingen die al kunnen lezen hebben wij een apart programma. Omdat zij het technisch lezen al behoorlijk onder de knie hebben ligt de nadruk dan al vrij vroeg op het begrijpend lezen. In dit kader hebben ze ook een dagtaak. In een eigen multomap zit bovendien altijd extra werk, dit geldt voor de hele groep!

Naast de leesletters worden ook de schrijfletters aangeboden. De schrijfinstructie vindt plaats via het digibord. De letter wordt dan als het ware al schrijvend op papier gepraat en de kinderen oefenen mee . Eerst met de hand in de lucht en daarna in het schriftje. Een goede potloodgreep en schrijfhouding vinden wij belangrijk.

De eerste erbij en eraf situaties worden aangeboden via de bussommen en de pijlsommen (een pijl in plaats van een + of – teken). Aan het eind van het schooljaar rekenen de leerlingen t/m 20 en automatiseren ze de splitsingen en sommen t/m 10. Voor de plusleerlingen is er een plus- werkboek. Daarnaast geven wij deze groep uitdagende opdrachten. Net als de andere kinderen krijgen ook zij instructie over de te maken (moeilijkere) taak. Basisstof die al beheerst wordt slaan deze kinderen over.

Deze lessen worden schoolbreed gegeven, net als in de andere klassen vindt u in groep 3 een speciaal ingericht hoekje. Kinderen leren hoe je conflicten op kunt lossen, gevoelens kunt uiten enz. De handpoppen Aap en Tijger worden vaak gebruikt om deze lessen kracht bij te zetten. Naast bovenstaande lessen is er ook veel aandacht voor creatieve vaardigheden. Meestal in samenhang met het thema dat aan de orde is.

Image

Groep 4

We breiden basiskennis uit

In groep 4 maken kinderen een volgende belangrijke stap in hun ontwikkeling: ze leren meer zelfstandig te werken. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld de naastgelegen doe-ruimte. Ze worden verantwoordelijk voor hun eigen werk. Dit stimuleren wij met de weektaak: de kinderen krijgen een aantal opdrachten die ze zelf moeten inplannen en zorgen dat het af is op vrijdag.

Een andere verandering na groep 3 is dat de dagplanning uit veel losse vakken bestaat. Dit is best verwarrend in het begin en daar moeten de kinderen ook erg aan wennen. De meeste vakken worden gegeven in een thema. Zo wordt het betekenisvol en leren de kinderen op een leuke & leerzame manier.

In groep 4 wordt er veel tijd besteed aan technisch lezen. Het gaat dan om het verhogen van het leestempo, het leren lezen van moeilijkere woorden en langere zinnen. We starten ook met een belangrijk vak, namelijk begrijpend lezen. In de taallessen komen woordenschat, woordbouw, zinsbouw, spreken en luisteren en het schrijven van verhalen aan de orde. Bij spelling leren de kinderen de eerste spellingregels. Bij rekenen wordt de automatisering van plus- en minsommen tot en met 20 voortgezet. We leren met een getallenlijn te werken en starten met de tafels. Door de thema’s die aan bod komen gedurende het jaar zijn de kinderen ook bezig met wereldoriëntatie en heel veel met creativiteit.

Image

Groep 5

De uitdaging aangaan

Van kinderen in groep 5 verwachten we dat ze nu netjes in hun schrift kunnen werken. Zorg dragen voor je eigen werk is belangrijk. De spellingregels, tafels en veel andere basisvaardigheden die nodig zijn in de bovenbouw worden in groep 5 geleerd. Ook aardrijkskunde en geschiedenis hoort nu bij het lessenpakket. In deze groep beginnen we ook met huiswerk.

Samenwerken wordt steeds belangrijker en doen we dus ook veel. Iedereen heeft eigen taken en verantwoordelijkheden. We leren van elkaar en met elkaar! In groep 5 maakt iedereen een werkstuk en presenteert deze. We geven elkaar feedback op de presentatietechnieken.

Omdat we samenwerken belangrijk vinden maken we veel gebruik van de doeruimte. Hier kunnen kinderen in groepjes werken of aan de computer werken.

Image

Groep 6

Verder bouwen op de stevige basis van de afgelopen jaren

Voor kinderen van deze leeftijd wordt de wereld steeds groter. We verkennen de geschiedenis van ons land en bespreken de huidige toestand. Wat is een gemeente? Wat doet de burgemeester? Hoe ziet Nederland eruit op een kaart? Dit jaar wordt de rekenstof o.a. uitgebreid met breuken, kommagetallen, verschillende meeteenheden en grafieken. We werken nu al met getallen over de tienduizend.

Er blijft veel aandacht voor technisch en begrijpend lezen, maar ook voor leesplezier. Gewoon in de klas of in de leeshoek in de doeruimte.

Kinderen die graag helpen conflicten op te lossen kunnen mediator worden na het volgen van de mediatorentraining.

Image

Groep 7

Het jaar van de verdieping

In groep 7 beheersen de kinderen de basisleerstof al grotendeels en zijn ze redelijk in staat leerstof zelfstandig te verwerken. De stof wordt steeds lastiger, maar naast het gewone werk wordt er in dit jaar ook veel tijd besteed aan het maken van een werkstuk en het houden van presentaties. Er is extra aandacht voor studievaardigheden die in het voortgezet onderwijs belangrijk zijn, zoals doorzettingsvermogen, concentratie, motivatie, reflectie en zelfkennis.

Een afvaardiging van groep 7 heeft zitting in de Vreedzame Kinderraad van de wijk Hoograven. Hierin zitten van elke basisschool 2 leerlingen en samen met de kinderen van de andere scholen bedenken en voeren zij plannen uit de in en om de wijk.

Aan het eind van groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de 7 jaar dat ze op onze school gezeten hebben.

Image

Groep 8

Het laatste jaar op onze school

Dit leerjaar staat o.a. in het teken van herhaling en verdieping van de stof die kinderen geleerd hebben gedurende hun hele basisschooltijd, alsook nog nieuw aan te bieden stof. We zetten de puntjes op de i.

Er wordt tevens gewerkt aan studievaardigheden en de leerhouding die nodig is voor het voortgezet onderwijs. Zo begeleiden we de leerlingen zo goed mogelijk bij het kiezen van een VO-school en bij hun overgang van basis- naar voortgezet onderwijs.

Ook zijn er voorlichtingen over alcohol- en drugspreventie, mediawijsheid, omgaan met geld, Lentekriebels, vuurwerk en meer. In november bespreken we met de kinderen en hun ouders het voorlopige advies, zodat ze daarna gericht open dagen van VO-scholen kunnen gaan bezoeken.

In februari geven we het definitieve advies, dat bindend is voor het voortgezet onderwijs. Als alle kinderen een plekje op het VO hebben, blijven we nog steeds werken aan alle schoolvakken. Maar er is ook aandacht voor zaken als voorbereidingen voor het kamp en het afscheid van onze school.

Image

Schoolgids

Onze schoolgids staat voor u klaar om te downloaden en te bekijken.

Kunt u geen PDF-bestanden openen met uw webbrowser, dan adviseren wij u om Acrobat Reader gratis te downloaden: http://get.adobe.com/nl/reader/

Open onze schoolgids

Informatie-ochtenden

Kom een kijkje nemen

We organiseren regelmatig informatie-ochtenden. U ontvangt meer informatie over ons onderwijs en de visie van de school. Daarna ziet u tijdens de rondleiding hoe we dit in de praktijk toepassen.


Data en aanmelden
Image